Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543529) (dalej zwanej: „Komplementariuszem”), – komplementariusza Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA (KRS 0000489255) (dalej zwanej: ,,Spółką”) działając za Spółkę, uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: ,,ZWZA”).

ZWZA odbędzie się 8 lipca 2020 roku, o godzinie 10.00, w sali „Stokrotka”, w Hotelu Gromada przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,

Poniżej przedstawiamy porządek obrad i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA w Warszawie, w dniu 08 lipca 2020 r.

 • Otwarcie Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 • Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 • Prezentacja działalności Centrum Origin Otwock, w tym omówienie planów rozwoju Centrum Origin Otwock;
 • Omówienie wyników finansowych Centrum Origin Otwock;
 • Omówienie zasad współpracy z operatorem – Centrum Origin Otwock w 2019 r. oraz zmienionych zasad obowiązujących w 2020 r.;
 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki;
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania obowiązków;
 • Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki;
 • Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału Spółki związana z adaptację części pomieszczeń na potrzeby kontraktu z NFZ;
 • Wybory członków Rady Nadzorczej;
 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych.  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z właściwego rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Z poważaniem

Karol Bulenda

prezes zarządu

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit