Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Szanowni Państwo,

  Zarząd Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543529) (dalej zwanej: „Komplementariuszem”), – komplementariusza Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA (KRS 0000489255) (dalej zwanej: ,,Spółką”) działając za Spółkę, uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: ,,ZWZA”).

ZWZA odbędzie się 8 lipca 2020 roku, o godzinie 10.00, w sali „Stokrotka”, w Hotelu Gromada przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,

Poniżej przedstawiamy porządek obrad i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Origin Otwock 1 sp. z o.o. SKA w Warszawie, w dniu 08 lipca 2020 r.

 • Otwarcie Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 • Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 • Prezentacja działalności Centrum Origin Otwock, w tym omówienie planów rozwoju Centrum Origin Otwock;
 • Omówienie wyników finansowych Centrum Origin Otwock;
 • Omówienie zasad współpracy z operatorem – Centrum Origin Otwock w 2019 r. oraz zmienionych zasad obowiązujących w 2020 r.;
 • Przedstawienie sprawozdania Zarządu Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki;
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania obowiązków;
 • Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki;
 • Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału Spółki związana z adaptację części pomieszczeń na potrzeby kontraktu z NFZ;
 • Wybory członków Rady Nadzorczej;
 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych.  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z właściwego rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Z poważaniem

Karol Bulenda

prezes zarządu

gwalendzik

gwalendzik

Zostaw komentarz

O nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ostatnie posty

Obserwuj nas

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit